Screen Shot 2557-08-09 at 3.39.29 PM Screen Shot 2557-08-09 at 3.39.20 PM Screen Shot 2557-08-09 at 3.39.09 PM Screen Shot 2557-08-09 at 3.38.53 PM

พรพรหม ภักตร์เปี่ยม

ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ หุ้นปันผล Value Investor ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาด้านการออม การลงทุน หุ้น LTF RMF ทึ่ปรึกษาด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาสมรรถนะ ตัวชี้วัดและ โปรแกรมเมอร์ PHP MYSQL JAVA iOS