KFSDIV ปันผล 0.4  XD 13 ส.ค. 57 จ่าย 22 ส.ค. 57

KFSDIV ปันผล 0.4 XD 13 ส.ค. 57 จ่าย 22 ส.ค. 57

 

กองทุนเปิด รอบระยะเวลาบัญชี เงินปันผลต่อหน่วย
(บาท)
วันปิดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหน่วยลงทุน (XD date)
วันที่จ่ายเงินปันผล
กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ปันผล
(KFSEQ-D)
1 ม.ค. 2557 – 30 มิ.ย. 2557

0.7000

13 ส.ค. 2557

22 ส.ค. 2557

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารปันผล
(KFSINC)
1 ม.ค. 2557 – 30 มิ.ย. 2557 0.1200 13 ส.ค. 2557 22 ส.ค. 2557
กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นปันผล
(KFSDIV)
1 เม.ย. 2557 – 30 มิ.ย. 2557 0.4000 13 ส.ค. 2557 22 ส.ค. 2557
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30
(KFLTFD70)
1 ก.ค. 2556 – 30 มิ.ย. 2557 0.4000 13 ส.ค. 2557 22 ส.ค. 2557

 

(เพิ่มเติม…)