รายได้ 3 เดือน

รายได้ 6 เดือน

กำไรขั้นต้น 3 เดือน

กำไรขั้นต้น 6 เดือน

ค่าใช้จ่าย 3 เดือน

ค่าใช้จ่าย 6 เดือน

กำไร 3 เดือน

กำไร 6 เดือน

YIELD%

%

สูตรคำนวณ

P/E Valuation Matrix

กำไรต่อหุ้น P/E
Payout % เงินปันผล
แนวทาง

MOS% YIELD %

Valuation

วันที่ YIELD% ราคา Safe Line Max Line 30 วัน 90 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน YTD%
13/11/2562 0.97 -9.28% % % % % %

AiO Excel 3 เดือนล่าสุด

รายได้
รายได้หลักมาจาก รายได้จากการขายและบริการ คิดเป็น 100% ของรายได้ทั้งหมด โดยมีรายได้รวม ลดลง จาก 2,048.00 ล้านบาท เป็น 1,715.03 ล้านบาท ลดลง -332.97 ล้านบาท คิดเป็น -16.26%YoY

 • รายได้จากการขายและบริการ ล้านบาท คิดเป็น %

 • กำไรขั้นต้น
  คลิก! ล๊อคอิน
  ค่าใช้จ่ายในการขาย และ การบริหาร
  คลิก! ล๊อคอิน
  กำไรสุทธิ
  คลิก! ล๊อคอิน
  สัดส่วนกำไรพิเศษต่อกำไรสุทธิ
  • กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ล้านบาท คิดเป็น 10.51%

  AiO Excel 6 เดือนล่าสุด

  รายได้
  รายได้หลักมาจาก รายได้จากการขายและบริการ คิดเป็น 100% ของรายได้รวม ลดลง จาก 3,639.91 ล้านบาท เป็น 3,365.28 ล้านบาท ลดลง -274.63 ล้านบาท คิดเป็น -7.54%YoY

 • รายได้จากการขายและบริการ ล้านบาท คิดเป็น %

 • กำไรขั้นต้น
  คลิก! ล๊อคอิน
  ค่าใช้จ่ายในการขาย และ การบริหาร
  คลิก! ล๊อคอิน
  กำไรสุทธิ
  คลิก! ล๊อคอิน
  สัดส่วนกำไรพิเศษต่อกำไรสุทธิ
  • กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ล้านบาท คิดเป็น 6.37%

  คำอธิบายงบการเงิน

  จุดสังเกตุงบการเงิน