รายได้ 3 เดือน

รายได้ 6 เดือน

กำไรขั้นต้น 3 เดือน

กำไรขั้นต้น 6 เดือน

ค่าใช้จ่าย 3 เดือน

ค่าใช้จ่าย 6 เดือน

กำไร 3 เดือน

กำไร 6 เดือน

Valuation

AiO Excel 3 เดือนล่าสุด

รายได้
รายได้หลักมาจาก รายได้ค่าเช่า คิดเป็น 98.13% ของรายได้ทั้งหมด โดยมีรายได้รวม เพิ่มขึ้น จาก 98.40 ล้านบาท เป็น 99.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.96 ล้านบาท คิดเป็น 0.99%YoY

 • รายได้ค่าเช่า ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้อื่น ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้ดอกเบี้ย ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้จากผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ล้านบาท คิดเป็น %

 • กำไรขั้นต้น
  คลิก! ล๊อคอิน
  ค่าใช้จ่ายในการขาย และ การบริหาร
  คลิก! ล๊อคอิน
  กำไรสุทธิ
  คลิก! ล๊อคอิน

  AiO Excel 6 เดือนล่าสุด

  รายได้
  รายได้หลักมาจาก รายได้ค่าเช่า คิดเป็น 95.43% ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น จาก 195.71 ล้านบาท เป็น 202.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.57 ล้านบาท คิดเป็น 3.36%YoY

 • รายได้ค่าเช่า ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้อื่น ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้ดอกเบี้ย ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้จากผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ล้านบาท คิดเป็น %

 • กำไรขั้นต้น
  คลิก! ล๊อคอิน
  ค่าใช้จ่ายในการขาย และ การบริหาร
  คลิก! ล๊อคอิน
  กำไรสุทธิ
  คลิก! ล๊อคอิน

  คำอธิบายงบการเงิน

  จุดสังเกตุงบการเงิน