รายได้ 3 เดือน

รายได้ 6 เดือน

กำไรขั้นต้น 3 เดือน

กำไรขั้นต้น 6 เดือน

ค่าใช้จ่าย 3 เดือน

ค่าใช้จ่าย 6 เดือน

กำไร 3 เดือน

กำไร 6 เดือน

YIELD%

%

สูตรคำนวณ
Dividend Valuation Matrix
กำไรต่อหุ้น Payout %
เงินปันผล YIELD %
แนวทาง

MOS% YIELD %

Valuation

วันที่ YIELD% ราคา Safe Line Max Line 30 วัน 90 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน YTD%
08/11/2562 26.00 -2.88% % % % % %

AiO Excel 3 เดือนล่าสุด

รายได้
รายได้หลักมาจาก รายได้จากดอกผลเช่าซื้อ คิดเป็น 80.5% ของรายได้ทั้งหมด โดยมีรายได้รวม เพิ่มขึ้น จาก 766.53 ล้านบาท เป็น 818.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51.84 ล้านบาท คิดเป็น 6.76%YoY

 • รายได้จากดอกผลเช่าซื้อ ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้จากการแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับประกันภัย ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้จากค่าปรับล่าช้า ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้อื่น ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง ล้านบาท คิดเป็น %

 • กำไรขั้นต้น
  คลิก! ล๊อคอิน
  ค่าใช้จ่ายในการขาย และ การบริหาร
  คลิก! ล๊อคอิน
  กำไรสุทธิ
  คลิก! ล๊อคอิน
  สัดส่วนกำไรพิเศษต่อกำไรสุทธิ
  • เงินปันผลรับ ล้านบาท คิดเป็น 0.05%

  AiO Excel 6 เดือนล่าสุด

  รายได้
  รายได้หลักมาจาก รายได้จากดอกผลเช่าซื้อ คิดเป็น 80.97% ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น จาก 1,508.01 ล้านบาท เป็น 1,603.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 95.57 ล้านบาท คิดเป็น 6.34%YoY

 • รายได้จากดอกผลเช่าซื้อ ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้จากการแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับประกันภัย ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้จากค่าปรับล่าช้า ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้อื่น ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้จากการซื้อสิทธิเรียกร้อง ล้านบาท คิดเป็น %

 • กำไรขั้นต้น
  คลิก! ล๊อคอิน
  ค่าใช้จ่ายในการขาย และ การบริหาร
  คลิก! ล๊อคอิน
  กำไรสุทธิ
  คลิก! ล๊อคอิน
  สัดส่วนกำไรพิเศษต่อกำไรสุทธิ
  • เงินปันผลรับ ล้านบาท คิดเป็น 0.03%

  คำอธิบายงบการเงิน

  จุดสังเกตุงบการเงิน