รายได้ 3 เดือน

รายได้ 6 เดือน

กำไรขั้นต้น 3 เดือน

กำไรขั้นต้น 6 เดือน

ค่าใช้จ่าย 3 เดือน

ค่าใช้จ่าย 6 เดือน

กำไร 3 เดือน

กำไร 6 เดือน

YIELD%

%

สูตรคำนวณ

P/E Valuation Matrix

กำไรต่อหุ้น P/E
Payout % เงินปันผล
แนวทาง

MOS% YIELD %

Valuation

วันที่ YIELD% ราคา Safe Line Max Line 30 วัน 90 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน YTD%
22/01/2563 29.75 0% % % % % %

AiO Excel 3 เดือนล่าสุด

รายได้
รายได้หลักมาจาก รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ คิดเป็น 66.91% ของรายได้ทั้งหมด โดยมีรายได้รวม เพิ่มขึ้น จาก 26,916.06 ล้านบาท เป็น 28,040.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,123.95 ล้านบาท คิดเป็น 4.18%YoY

 • รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้จากเงินปันผล ล้านบาท คิดเป็น %

 • กำไรขั้นต้น
  คลิก! ล๊อคอิน
  ค่าใช้จ่ายในการขาย และ การบริหาร
  คลิก! ล๊อคอิน
  กำไรสุทธิ
  คลิก! ล๊อคอิน
  สัดส่วนกำไรพิเศษต่อกำไรสุทธิ
  • กำไรสุทธิ ล้านบาท คิดเป็น 101.53%
  • กำไรสุทธิจากเงินลงทุน ล้านบาท คิดเป็น 0%

  AiO Excel 6 เดือนล่าสุด

  รายได้
  รายได้หลักมาจาก รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ คิดเป็น 58.92% ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น จาก 53,802.86 ล้านบาท เป็น 64,785.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10,983.06 ล้านบาท คิดเป็น 20.41%YoY

 • รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้จากเงินปันผล ล้านบาท คิดเป็น %

 • กำไรขั้นต้น
  คลิก! ล๊อคอิน
  ค่าใช้จ่ายในการขาย และ การบริหาร
  คลิก! ล๊อคอิน
  กำไรสุทธิ
  คลิก! ล๊อคอิน
  สัดส่วนกำไรพิเศษต่อกำไรสุทธิ
  • กำไรสุทธิ ล้านบาท คิดเป็น 100.94%
  • กำไรสุทธิจากเงินลงทุน ล้านบาท คิดเป็น 43.91%

  คำอธิบายงบการเงิน

  จุดสังเกตุงบการเงิน