รายได้ 3 เดือน

รายได้ 6 เดือน

กำไรขั้นต้น 3 เดือน

กำไรขั้นต้น 6 เดือน

ค่าใช้จ่าย 3 เดือน

ค่าใช้จ่าย 6 เดือน

กำไร 3 เดือน

กำไร 6 เดือน

YIELD%

%

สูตรคำนวณ

P/E Valuation Matrix

กำไรต่อหุ้น P/E
Payout % เงินปันผล
แนวทาง

MOS% YIELD %

Valuation

วันที่ YIELD% ราคา Safe Line Max Line 30 วัน 90 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน YTD%
12/11/2562 49.50 -12.63% % % % % %

AiO Excel 3 เดือนล่าสุด

รายได้
รายได้หลักมาจาก รายได้จากการขายและการให้บริการ คิดเป็น 90.91% ของรายได้ทั้งหมด โดยมีรายได้รวม เพิ่มขึ้น จาก 43,029.21 ล้านบาท เป็น 44,478.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,449.48 ล้านบาท คิดเป็น 3.37%YoY

 • รายได้จากการขายและการให้บริการ ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้อื่น ล้านบาท คิดเป็น %

 • กำไรขั้นต้น
  คลิก! ล๊อคอิน
  ค่าใช้จ่ายในการขาย และ การบริหาร
  คลิก! ล๊อคอิน
  กำไรสุทธิ
  คลิก! ล๊อคอิน
  สัดส่วนกำไรพิเศษต่อกำไรสุทธิ
  • เงินปันผลรับ ล้านบาท คิดเป็น 0%
  • ดอกเบี้ยรับ ล้านบาท คิดเป็น 1.16%
  • ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ล้านบาท คิดเป็น 0.15%

  AiO Excel 6 เดือนล่าสุด

  รายได้
  รายได้หลักมาจาก รายได้จากการขายและการให้บริการ คิดเป็น 90.81% ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น จาก 84,103.87 ล้านบาท เป็น 86,804.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,700.96 ล้านบาท คิดเป็น 3.21%YoY

 • รายได้จากการขายและการให้บริการ ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้อื่น ล้านบาท คิดเป็น %

 • กำไรขั้นต้น
  คลิก! ล๊อคอิน
  ค่าใช้จ่ายในการขาย และ การบริหาร
  คลิก! ล๊อคอิน
  กำไรสุทธิ
  คลิก! ล๊อคอิน
  สัดส่วนกำไรพิเศษต่อกำไรสุทธิ
  • เงินปันผลรับ ล้านบาท คิดเป็น 0%
  • ดอกเบี้ยรับ ล้านบาท คิดเป็น 0.95%
  • ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ล้านบาท คิดเป็น 0.15%

  คำอธิบายงบการเงิน

  จุดสังเกตุงบการเงิน