รายได้ 3 เดือน

รายได้ 6 เดือน

กำไรขั้นต้น 3 เดือน

กำไรขั้นต้น 6 เดือน

ค่าใช้จ่าย 3 เดือน

ค่าใช้จ่าย 6 เดือน

กำไร 3 เดือน

กำไร 6 เดือน

YIELD%

%

สูตรคำนวณ

P/E Valuation Matrix

กำไรต่อหุ้น P/E
Payout % เงินปันผล
แนวทาง

MOS% YIELD %

Valuation

วันที่ YIELD% ราคา Safe Line Max Line 30 วัน 90 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน YTD%
07/11/2562 3.06 +0.65% % % % % %

AiO Excel 3 เดือนล่าสุด

รายได้
รายได้หลักมาจาก รายได้จากการให้บริการ คิดเป็น 89.41% ของรายได้ทั้งหมด โดยมีรายได้รวม เพิ่มขึ้น จาก 123.58 ล้านบาท เป็น 133.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.19 ล้านบาท คิดเป็น 8.25%YoY

 • รายได้จากการให้บริการ ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้อื่น ล้านบาท คิดเป็น %

 • กำไรขั้นต้น
  คลิก! ล๊อคอิน
  ค่าใช้จ่ายในการขาย และ การบริหาร
  คลิก! ล๊อคอิน
  กำไรสุทธิ
  คลิก! ล๊อคอิน
  สัดส่วนกำไรพิเศษต่อกำไรสุทธิ
  • ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ล้านบาท คิดเป็น 0.25%

  AiO Excel 6 เดือนล่าสุด

  รายได้
  รายได้หลักมาจาก รายได้จากการให้บริการ คิดเป็น 92.98% ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น จาก 227.12 ล้านบาท เป็น 258.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.27 ล้านบาท คิดเป็น 13.77%YoY

 • รายได้จากการให้บริการ ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้อื่น ล้านบาท คิดเป็น %

 • กำไรขั้นต้น
  คลิก! ล๊อคอิน
  ค่าใช้จ่ายในการขาย และ การบริหาร
  คลิก! ล๊อคอิน
  กำไรสุทธิ
  คลิก! ล๊อคอิน
  สัดส่วนกำไรพิเศษต่อกำไรสุทธิ
  • ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ล้านบาท คิดเป็น 0.26%

  คำอธิบายงบการเงิน

  จุดสังเกตุงบการเงิน