รายได้ 3 เดือน

รายได้ 6 เดือน

กำไรขั้นต้น 3 เดือน

กำไรขั้นต้น 6 เดือน

ค่าใช้จ่าย 3 เดือน

ค่าใช้จ่าย 6 เดือน

กำไร 3 เดือน

กำไร 6 เดือน

Valuation

AiO Excel 3 เดือนล่าสุด

รายได้
รายได้หลักมาจาก รายได้ค่าเช่าและบริการ คิดเป็น 99.39% ของรายได้ทั้งหมด โดยมีรายได้รวม เพิ่มขึ้น จาก 32.83 ล้านบาท เป็น 32.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.07 ล้านบาท คิดเป็น 0.21%YoY

 • รายได้ค่าเช่าและบริการ ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้ดอกเบี้ย ล้านบาท คิดเป็น %

 • กำไรขั้นต้น
  คลิก! ล๊อคอิน
  ค่าใช้จ่ายในการขาย และ การบริหาร
  คลิก! ล๊อคอิน
  กำไรสุทธิ
  คลิก! ล๊อคอิน

  AiO Excel 6 เดือนล่าสุด

  รายได้
  รายได้หลักมาจาก รายได้ค่าเช่าและบริการ คิดเป็น 99.42% ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น จาก 65.59 ล้านบาท เป็น 65.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.19 ล้านบาท คิดเป็น 0.29%YoY

 • รายได้ค่าเช่าและบริการ ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้ดอกเบี้ย ล้านบาท คิดเป็น %

 • กำไรขั้นต้น
  คลิก! ล๊อคอิน
  ค่าใช้จ่ายในการขาย และ การบริหาร
  คลิก! ล๊อคอิน
  กำไรสุทธิ
  คลิก! ล๊อคอิน

  คำอธิบายงบการเงิน

  จุดสังเกตุงบการเงิน