รายได้ 3 เดือน

รายได้ 6 เดือน

กำไรขั้นต้น 3 เดือน

กำไรขั้นต้น 6 เดือน

ค่าใช้จ่าย 3 เดือน

ค่าใช้จ่าย 6 เดือน

กำไร 3 เดือน

กำไร 6 เดือน

YIELD%

%

สูตรคำนวณ
Dividend Valuation Matrix
กำไรต่อหุ้น Payout %
เงินปันผล YIELD %
แนวทาง

MOS% YIELD %

Valuation

วันที่ YIELD% ราคา Safe Line Max Line 30 วัน 90 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน YTD%
11/11/2562 2.42 -8.26% % % % % %

AiO Excel 3 เดือนล่าสุด

รายได้
รายได้หลักมาจาก รายได้จากสิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน คิดเป็น 72.58% ของรายได้ทั้งหมด โดยมีรายได้รวม เพิ่มขึ้น จาก 75.30 ล้านบาท เป็น 89.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.59 ล้านบาท คิดเป็น 19.39%YoY

 • รายได้จากสิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้ดอกเบี้ยรับ-สินเชื่อส่วนบุคคล ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้ดอกเบี้ยรับ-สินเชื่อนิติบุคคล ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้ค่าปรับล่าช้า-สัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้อื่น ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้ค่าปรับล่าช้า-สินเชื่อส่วนบุคคล ล้านบาท คิดเป็น %

 • กำไรขั้นต้น
  คลิก! ล๊อคอิน
  ค่าใช้จ่ายในการขาย และ การบริหาร
  คลิก! ล๊อคอิน
  กำไรสุทธิ
  คลิก! ล๊อคอิน

  AiO Excel 6 เดือนล่าสุด

  รายได้
  รายได้หลักมาจาก รายได้จากสิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน คิดเป็น 74.43% ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น จาก 145.90 ล้านบาท เป็น 173.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.87 ล้านบาท คิดเป็น 19.11%YoY

 • รายได้จากสิทธิเรียกร้องภายใต้สัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้ดอกเบี้ยรับ-สินเชื่อส่วนบุคคล ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้ดอกเบี้ยรับ-สินเชื่อนิติบุคคล ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้ค่าปรับล่าช้า-สัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้อื่น ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้ค่าปรับล่าช้า-สินเชื่อส่วนบุคคล ล้านบาท คิดเป็น %

 • กำไรขั้นต้น
  คลิก! ล๊อคอิน
  ค่าใช้จ่ายในการขาย และ การบริหาร
  คลิก! ล๊อคอิน
  กำไรสุทธิ
  คลิก! ล๊อคอิน

  คำอธิบายงบการเงิน

  จุดสังเกตุงบการเงิน