รายได้ 3 เดือน

รายได้ 6 เดือน

กำไรขั้นต้น 3 เดือน

กำไรขั้นต้น 6 เดือน

ค่าใช้จ่าย 3 เดือน

ค่าใช้จ่าย 6 เดือน

กำไร 3 เดือน

กำไร 6 เดือน

YIELD%

%

สูตรคำนวณ

P/E Valuation Matrix

กำไรต่อหุ้น P/E
Payout % เงินปันผล
แนวทาง

MOS% YIELD %

Valuation

วันที่ YIELD% ราคา Safe Line Max Line 30 วัน 90 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน YTD%
11/11/2562 3.20 -7.5% % % % % %

AiO Excel 3 เดือนล่าสุด

รายได้
รายได้หลักมาจาก รายได้จากการขายไฟฟ้า คิดเป็น 49.85% ของรายได้ทั้งหมด โดยมีรายได้รวม เพิ่มขึ้น จาก 1,105.24 ล้านบาท เป็น 1,547.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 441.80 ล้านบาท คิดเป็น 39.97%YoY

 • รายได้จากการขายไฟฟ้า ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้จากการขาย ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้จากการก่อสร้าง ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้จากการให้บริการ ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้อื่น ล้านบาท คิดเป็น %

 • กำไรขั้นต้น
  คลิก! ล๊อคอิน
  ค่าใช้จ่ายในการขาย และ การบริหาร
  คลิก! ล๊อคอิน
  กำไรสุทธิ
  คลิก! ล๊อคอิน
  สัดส่วนกำไรพิเศษต่อกำไรสุทธิ
  • ดอกเบี้ยรับ ล้านบาท คิดเป็น 0.95%
  • และการร่วมค้า ล้านบาท คิดเป็น 16.64%

  AiO Excel 6 เดือนล่าสุด

  รายได้
  รายได้หลักมาจาก รายได้จากการขายไฟฟ้า คิดเป็น 44.12% ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น จาก 2,840.86 ล้านบาท เป็น 3,007.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 166.77 ล้านบาท คิดเป็น 5.87%YoY

 • รายได้จากการขายไฟฟ้า ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้จากการขาย ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้จากการก่อสร้าง ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้จากการให้บริการ ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้อื่น ล้านบาท คิดเป็น %

 • กำไรขั้นต้น
  คลิก! ล๊อคอิน
  ค่าใช้จ่ายในการขาย และ การบริหาร
  คลิก! ล๊อคอิน
  กำไรสุทธิ
  คลิก! ล๊อคอิน
  สัดส่วนกำไรพิเศษต่อกำไรสุทธิ
  • ดอกเบี้ยรับ ล้านบาท คิดเป็น 1.13%
  • และการร่วมค้า ล้านบาท คิดเป็น 21.31%

  คำอธิบายงบการเงิน

  จุดสังเกตุงบการเงิน