รายได้ 3 เดือน

รายได้ 6 เดือน

กำไรขั้นต้น 3 เดือน

กำไรขั้นต้น 6 เดือน

ค่าใช้จ่าย 3 เดือน

ค่าใช้จ่าย 6 เดือน

กำไร 3 เดือน

กำไร 6 เดือน

YIELD%

%

สูตรคำนวณ

P/E Valuation Matrix

กำไรต่อหุ้น P/E
Payout % เงินปันผล
แนวทาง

MOS% YIELD %

Valuation

วันที่ YIELD% ราคา Safe Line Max Line 30 วัน 90 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน YTD%
22/01/2563 35.50 0% % % % % %

AiO Excel 3 เดือนล่าสุด

รายได้
รายได้หลักมาจาก รายได้ดอกเบี้ย คิดเป็น 41.83% ของรายได้ทั้งหมด โดยมีรายได้รวม เพิ่มขึ้น จาก 5,258.81 ล้านบาท เป็น 5,528.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 269.19 ล้านบาท คิดเป็น 5.12%YoY

 • รายได้ดอกเบี้ย ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้อื่น ล้านบาท คิดเป็น %

 • กำไรขั้นต้น
  คลิก! ล๊อคอิน
  ค่าใช้จ่ายในการขาย และ การบริหาร
  คลิก! ล๊อคอิน
  กำไรสุทธิ
  คลิก! ล๊อคอิน

  AiO Excel 6 เดือนล่าสุด

  รายได้
  รายได้หลักมาจาก รายได้ดอกเบี้ย คิดเป็น 41.31% ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น จาก 10,367.24 ล้านบาท เป็น 11,101.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 734.39 ล้านบาท คิดเป็น 7.08%YoY

 • รายได้ดอกเบี้ย ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้อื่น ล้านบาท คิดเป็น %

 • กำไรขั้นต้น
  คลิก! ล๊อคอิน
  ค่าใช้จ่ายในการขาย และ การบริหาร
  คลิก! ล๊อคอิน
  กำไรสุทธิ
  คลิก! ล๊อคอิน

  คำอธิบายงบการเงิน

  จุดสังเกตุงบการเงิน