รายได้ 3 เดือน

รายได้ 6 เดือน

กำไรขั้นต้น 3 เดือน

กำไรขั้นต้น 6 เดือน

ค่าใช้จ่าย 3 เดือน

ค่าใช้จ่าย 6 เดือน

กำไร 3 เดือน

กำไร 6 เดือน

Valuation

AiO Excel 3 เดือนล่าสุด

รายได้
รายได้หลักมาจาก รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ คิดเป็น 98.17% ของรายได้ทั้งหมด โดยมีรายได้รวม เพิ่มขึ้น จาก 244.24 ล้านบาท เป็น 256.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.45 ล้านบาท คิดเป็น 5.1%YoY

 • รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้อื่น ล้านบาท คิดเป็น %

 • กำไรขั้นต้น
  คลิก! ล๊อคอิน
  ค่าใช้จ่ายในการขาย และ การบริหาร
  คลิก! ล๊อคอิน
  กำไรสุทธิ
  คลิก! ล๊อคอิน
  สัดส่วนกำไรพิเศษต่อกำไรสุทธิ
  • ดอกเบี้ยรับ ล้านบาท คิดเป็น 1.42%

  AiO Excel 6 เดือนล่าสุด

  รายได้
  รายได้หลักมาจาก รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ คิดเป็น 97.93% ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น จาก 484.08 ล้านบาท เป็น 511.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.00 ล้านบาท คิดเป็น 5.58%YoY

 • รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้อื่น ล้านบาท คิดเป็น %

 • กำไรขั้นต้น
  คลิก! ล๊อคอิน
  ค่าใช้จ่ายในการขาย และ การบริหาร
  คลิก! ล๊อคอิน
  กำไรสุทธิ
  คลิก! ล๊อคอิน
  สัดส่วนกำไรพิเศษต่อกำไรสุทธิ
  • ดอกเบี้ยรับ ล้านบาท คิดเป็น 1%

  คำอธิบายงบการเงิน

  จุดสังเกตุงบการเงิน