รายได้ 3 เดือน

รายได้ 6 เดือน

กำไรขั้นต้น 3 เดือน

กำไรขั้นต้น 6 เดือน

ค่าใช้จ่าย 3 เดือน

ค่าใช้จ่าย 6 เดือน

กำไร 3 เดือน

กำไร 6 เดือน

Valuation

AiO Excel 3 เดือนล่าสุด

รายได้
รายได้หลักมาจาก รายได้ค่าเช่าและบริการ คิดเป็น 19453.85% ของรายได้ทั้งหมด โดยมีรายได้รวม เพิ่มขึ้น จาก 0.04 ล้านบาท เป็น 0.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.22 ล้านบาท คิดเป็น 550%YoY

 • รายได้ค่าเช่าและบริการ ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้ดอกเบี้ย ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้อื่น ล้านบาท คิดเป็น %

 • กำไรขั้นต้น
  คลิก! ล๊อคอิน
  ค่าใช้จ่ายในการขาย และ การบริหาร
  คลิก! ล๊อคอิน
  กำไรสุทธิ
  คลิก! ล๊อคอิน
  สัดส่วนกำไรพิเศษต่อกำไรสุทธิ
  • ดอกเบี้ยรับ ล้านบาท คิดเป็น 0%

  AiO Excel 6 เดือนล่าสุด

  รายได้
  รายได้หลักมาจาก รายได้ค่าเช่าและบริการ คิดเป็น 21574.47% ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น จาก 0.08 ล้านบาท เป็น 0.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.39 ล้านบาท คิดเป็น 487.5%YoY

 • รายได้ค่าเช่าและบริการ ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้ดอกเบี้ย ล้านบาท คิดเป็น %

 • กำไรขั้นต้น
  คลิก! ล๊อคอิน
  ค่าใช้จ่ายในการขาย และ การบริหาร
  คลิก! ล๊อคอิน
  กำไรสุทธิ
  คลิก! ล๊อคอิน
  สัดส่วนกำไรพิเศษต่อกำไรสุทธิ
  • ดอกเบี้ยรับ ล้านบาท คิดเป็น -0.25%

  คำอธิบายงบการเงิน

  จุดสังเกตุงบการเงิน