รายได้ 3 เดือน

รายได้ 6 เดือน

กำไรขั้นต้น 3 เดือน

กำไรขั้นต้น 6 เดือน

ค่าใช้จ่าย 3 เดือน

ค่าใช้จ่าย 6 เดือน

กำไร 3 เดือน

กำไร 6 เดือน

YIELD%

%

สูตรคำนวณ

P/E Valuation Matrix

กำไรต่อหุ้น P/E
Payout % เงินปันผล
แนวทาง

MOS% YIELD %

Valuation

วันที่ YIELD% ราคา Safe Line Max Line 30 วัน 90 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน YTD%
11/11/2562 452.00 -1.77% % % % % %

AiO Excel 3 เดือนล่าสุด

รายได้
รายได้หลักมาจาก รายได้ค่ารักษาพยาบาล คิดเป็น 97.53% ของรายได้ทั้งหมด โดยมีรายได้รวม เพิ่มขึ้น จาก 2,759.03 ล้านบาท เป็น 3,046.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 287.49 ล้านบาท คิดเป็น 10.42%YoY

 • รายได้ค่ารักษาพยาบาล ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้อื่น ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอาหารและบริการ ล้านบาท คิดเป็น %

 • กำไรขั้นต้น
  คลิก! ล๊อคอิน
  ค่าใช้จ่ายในการขาย และ การบริหาร
  คลิก! ล๊อคอิน
  กำไรสุทธิ
  คลิก! ล๊อคอิน
  สัดส่วนกำไรพิเศษต่อกำไรสุทธิ
  • ดอกเบี้ยรับ ล้านบาท คิดเป็น 1.57%
  • ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ล้านบาท คิดเป็น 2.12%
  • เงินปันผลรับ ล้านบาท คิดเป็น 0%

  AiO Excel 6 เดือนล่าสุด

  รายได้
  รายได้หลักมาจาก รายได้ค่ารักษาพยาบาล คิดเป็น 97.66% ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น จาก 5,703.46 ล้านบาท เป็น 6,217.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 514.35 ล้านบาท คิดเป็น 9.02%YoY

 • รายได้ค่ารักษาพยาบาล ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้อื่น ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้จากการจำหน่ายสินค้าอาหารและบริการ ล้านบาท คิดเป็น %

 • กำไรขั้นต้น
  คลิก! ล๊อคอิน
  ค่าใช้จ่ายในการขาย และ การบริหาร
  คลิก! ล๊อคอิน
  กำไรสุทธิ
  คลิก! ล๊อคอิน
  สัดส่วนกำไรพิเศษต่อกำไรสุทธิ
  • ดอกเบี้ยรับ ล้านบาท คิดเป็น 1.27%
  • ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ล้านบาท คิดเป็น 2.66%
  • เงินปันผลรับ ล้านบาท คิดเป็น 0%

  คำอธิบายงบการเงิน

  จุดสังเกตุงบการเงิน