รายได้ 3 เดือน

รายได้ 6 เดือน

กำไรขั้นต้น 3 เดือน

กำไรขั้นต้น 6 เดือน

ค่าใช้จ่าย 3 เดือน

ค่าใช้จ่าย 6 เดือน

กำไร 3 เดือน

กำไร 6 เดือน

YIELD%

%

สูตรคำนวณ

P/E Valuation Matrix

กำไรต่อหุ้น P/E
Payout % เงินปันผล
แนวทาง

MOS% YIELD %

Valuation

วันที่ YIELD% ราคา Safe Line Max Line 30 วัน 90 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน YTD%
22/01/2563 5.60 0% % % % % %

AiO Excel 3 เดือนล่าสุด

รายได้
รายได้หลักมาจาก รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ คิดเป็น 82.04% ของรายได้ทั้งหมด โดยมีรายได้รวม เพิ่มขึ้น จาก 943.62 ล้านบาท เป็น 1,063.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 119.44 ล้านบาท คิดเป็น 12.66%YoY

 • รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้อื่น ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน ล้านบาท คิดเป็น %

 • กำไรขั้นต้น
  คลิก! ล๊อคอิน
  ค่าใช้จ่ายในการขาย และ การบริหาร
  คลิก! ล๊อคอิน
  กำไรสุทธิ
  คลิก! ล๊อคอิน

  AiO Excel 6 เดือนล่าสุด

  รายได้
  รายได้หลักมาจาก รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ คิดเป็น 82.47% ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น จาก 1,853.96 ล้านบาท เป็น 2,092.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 238.60 ล้านบาท คิดเป็น 12.87%YoY

 • รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อ ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้อื่น ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าการเงิน ล้านบาท คิดเป็น %

 • กำไรขั้นต้น
  คลิก! ล๊อคอิน
  ค่าใช้จ่ายในการขาย และ การบริหาร
  คลิก! ล๊อคอิน
  กำไรสุทธิ
  คลิก! ล๊อคอิน

  คำอธิบายงบการเงิน

  จุดสังเกตุงบการเงิน