รายได้ 3 เดือน

รายได้ 6 เดือน

กำไรขั้นต้น 3 เดือน

กำไรขั้นต้น 6 เดือน

ค่าใช้จ่าย 3 เดือน

ค่าใช้จ่าย 6 เดือน

กำไร 3 เดือน

กำไร 6 เดือน

YIELD%

%

สูตรคำนวณ
Dividend Valuation Matrix
กำไรต่อหุ้น Payout %
เงินปันผล YIELD %
แนวทาง

MOS% YIELD %

Valuation

วันที่ YIELD% ราคา Safe Line Max Line 30 วัน 90 วัน 180 วัน 270 วัน 360 วัน YTD%
11/11/2562 23.40 +3.42% +% +% +% +% +%

AiO Excel 3 เดือนล่าสุด

รายได้
รายได้หลักมาจาก เบี้ยประกันภัยรับ คิดเป็น 172.03% ของรายได้ทั้งหมด โดยมีรายได้รวม เพิ่มขึ้น จาก 2,510.03 ล้านบาท เป็น 2,569.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59.60 ล้านบาท คิดเป็น 2.37%YoY

 • เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้จากการลงทุนสุทธิ ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้อื่น ล้านบาท คิดเป็น %

 • กำไรขั้นต้น
  คลิก! ล๊อคอิน
  ค่าใช้จ่ายในการขาย และ การบริหาร
  คลิก! ล๊อคอิน
  กำไรสุทธิ
  คลิก! ล๊อคอิน
  สัดส่วนกำไรพิเศษต่อกำไรสุทธิ
  • กำไรจากเงินลงทุน ล้านบาท คิดเป็น 16.78%
  • กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน ล้านบาท คิดเป็น 0%

  AiO Excel 6 เดือนล่าสุด

  รายได้
  รายได้หลักมาจาก เบี้ยประกันภัยรับ คิดเป็น 183.46% ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น จาก 4,837.15 ล้านบาท เป็น 5,070.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 233.42 ล้านบาท คิดเป็น 4.83%YoY

 • เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้จากการลงทุนสุทธิ ล้านบาท คิดเป็น %
 • รายได้อื่น ล้านบาท คิดเป็น %

 • กำไรขั้นต้น
  คลิก! ล๊อคอิน
  ค่าใช้จ่ายในการขาย และ การบริหาร
  คลิก! ล๊อคอิน
  กำไรสุทธิ
  คลิก! ล๊อคอิน
  สัดส่วนกำไรพิเศษต่อกำไรสุทธิ
  • กำไรจากเงินลงทุน ล้านบาท คิดเป็น 11.5%
  • กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน ล้านบาท คิดเป็น 0%

  คำอธิบายงบการเงิน

  จุดสังเกตุงบการเงิน