อันดับอุตสาหกรรม index

 
# กลุ่มอุตสาหกรรม คะแนน จำนวน ปันผล% P/E กำไร
3Q62 3Q61 เพิ่ม(ลด) YoY% 9M/62 9M/61 เพิ่ม(ลด) YoY%
1 พาณิชย์ 20 1 / 37 8.67 19.42 138.66 221.50 -82.84 -37.4 138.66 221.50 -82.84 -37.4
2 พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 20 1 / 65 6.08 14.64 0.00 0.00 0.00 -100 0.00 0.00 0.00 -100
3 ยานยนต์ 20 1 / 24 5.19 6.31 0.00 0.00 0.00 -100 0.00 0.00 0.00 -100
4 ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 20 2 / 26 1.27 4.05 -5.11 -3.06 -2.05 66.99 -5.11 -14.94 +9.83 +-65.8
5 แฟชั่น 10 2 / 25 1.13 4.82 0.00 0.00 0.00 -100 0.00 0.00 0.00 -100
6 เหล็ก 7 3 / 30 4.08 23.28 0.00 0.00 0.00 -100 -0.47 0.05 -0.52 -1040
7 บรรจุภัณฑ์ 0 1 / 23 4.54 5.24 0.00 0.00 0.00 -100 0.00 0.00 0.00 -100
8 ขนส่งและโลจิสติกส์ 0 2 / 33 4.26 25.29 0.00 0.00 0.00 -100 0.00 0.00 0.00 -100
9 วัสดุก่อสร้าง 0 1 / 24 2.95 25.58 0.00 0.00 0.00 -100 0.00 0.00 0.00 -100
10 การแพทย์ 0 1 / 28 1.63 19.13 82.42 86.41 -3.99 -4.62 82.42 86.41 -3.99 -4.62