IRPC 4 ( -0.10 -2.45% )

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 18 มกราคม 2565

บอร์ดบริหาร “ IRPC “

แสดงตำแหน่งการบริหาร
ข้อมูลอัพเดทเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการนามสกุลตำแหน่งหุ้นที่ถือ
นายไพรินทร์ ชูโชติถาวรชูโชติถาวรประธานกรรมการ
นายชายน้อย เผื่อนโกสุมเผื่อนโกสุมประธานกรรมการบริหารDCORP - DCORP -
นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณสุรบถโสภณกรรมการผู้จัดการใหญ่AEC - AEC -
นายสุรงค์ บูลกุลบูลกุลกรรมการ
นายวัชรกิติ วัชโรทัยวัชโรทัยกรรมการ
นายกฤษฎา อุทยานินอุทยานินกรรมการ
นายทรงภพ พลจันทร์พลจันทร์กรรมการ
นายสรัญ รังคสิริรังคสิริกรรมการ
นายสมบัติ นราวุฒิชัยนราวุฒิชัยกรรมการ
นายสมนึก บำรุงสาลีบำรุงสาลีกรรมการ
นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์สิริวิชช์กรรมการอิสระ
นายวุฒิสาร ตันไชยตันไชยกรรมการอิสระ
นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ชาลีจันทร์กรรมการอิสระ
นายประมวล จันทร์พงษ์จันทร์พงษ์กรรมการอิสระ
พลตรีสสิน ทองภักดีทองภักดีกรรมการอิสระ
นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์สิริวิชช์ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์ชาลีจันทร์กรรมการตรวจสอบ
นายประมวล จันทร์พงษ์จันทร์พงษ์กรรมการตรวจสอบ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3