-->

SPRIME 15 ( -0.10 -0.65% )

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท
Status : อัพเดท 10 กันยายน 2562

“ SPRIME “ ปันผล 2562

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท
สถานะการจ่าย ประกอบด้วย เงินสด หุ้นปันผล หรือ งดจ่ายเงินปันผล

มติXDจ่ายจ่ายแบบจำนวนระยะเวลา
09-08-201922-08-201906-09-2019เงินปันผล0.17401/Apr/2019-30/Jun/2019
10-05-201923-05-2019เงินปันผล0.141917/Jan/2019-31/Mar/2019
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3