BOL 17 ( -0.30 -1.79% )

บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 21 มกราคม 2565

การซื้อขายของผู้บริหาร “ BOL “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
วิวสัน เตียว ยอง เพ็งเตียวผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201223-11-2011218,000001.23ขาย
วิวสัน เตียว ยอง เพ็งเตียวผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201224-11-2011170,000001.24ขาย
วิวสัน เตียว ยอง เพ็งเตียวผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201225-11-2011145,000001.23ขาย
วิวสัน เตียว ยอง เพ็งเตียวผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201228-11-201110,000001.23ขาย
วิวสัน เตียว ยอง เพ็งเตียวผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201229-11-201190,100001.22ขาย
วิวสัน เตียว ยอง เพ็งเตียวผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201230-11-201180,000001.21ขาย
วิวสัน เตียว ยอง เพ็งเตียวผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201201-12-2011120,000001.23ขาย
วิวสัน เตียว ยอง เพ็งเตียวผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201202-12-2011104,400001.23ขาย
วิวสัน เตียว ยอง เพ็งเตียวผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-02-201223-12-2011312,500001.23ขาย
การุณย์ นิ่มเสนาะนิ่มเสนาะผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-06-201510-06-20153,000000.00โอนออก
การุณย์ นิ่มเสนาะนิ่มเสนาะผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-06-201510-06-201530,000000.00โอนออก
การุณย์ นิ่มเสนาะนิ่มเสนาะผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-06-201515-06-201584,000000.00โอนออก
อินทิรา อินทุรัตนาอินทุรัตนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201517-06-201539,000000.00โอนออก
อินทิรา อินทุรัตนาอินทุรัตนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201517-06-201539,000000.00โอนออก
อินทิรา อินทุรัตนาอินทุรัตนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-02-201624-02-201620,000000.00โอนออก
อินทิรา อินทุรัตนาอินทุรัตนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-02-201624-02-201612,000000.00โอนออก
อินทิรา อินทุรัตนาอินทุรัตนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-02-201625-02-201615,000000.00โอนออก
กัลยพัลญ์ บูรณารมย์บูรณารมย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-10-201703-10-2017200,000002.46ขาย
กัลยพัลญ์ บูรณารมย์บูรณารมย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-10-201705-10-2017200,000002.39ซื้อ
กัลยพัลญ์ บูรณารมย์บูรณารมย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-11-201713-11-2017628,400002.04ขาย
กัลยพัลญ์ บูรณารมย์บูรณารมย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-11-201716-11-2017518,000002.07ขาย
อินทิรา อินทุรัตนาอินทุรัตนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-03-201822-02-2018184,000000.00โอนออก
อินทิรา อินทุรัตนาอินทุรัตนาผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201814-03-201810,000000.00โอนออก
นางสาว กัลยพัลญ์ บูรณารมย์กัลยพัลญ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197006-10-202150,000013.20ขาย
นางสาว กัลยพัลญ์ บูรณารมย์กัลยพัลญ์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197006-10-202120,000012.70ขาย
นางสาว มานิดา ซินเมอร์แมนมานิดาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197002-09-2021300,000010.20ขาย
นางสาว อธิตา วรพันธ์ โตวันอธิตาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197023-09-2021100,000012.00ขาย
นางสาว อธิตา วรพันธ์ โตวันอธิตาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197005-10-20216,700010.30ซื้อ
นาย มินทร์ อิงค์ธเนศมินทร์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197006-08-202115,589,500009.60ขาย
นางสาว มานิดา ซินเมอร์แมนมานิดาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197009-04-2021150,000009.33ขาย
นาย มินทร์ อิงค์ธเนศมินทร์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197007-04-202124,600,000008.80ขาย
นาย วิวสัน เตียว ยอง เพ็งวิวสันผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197009-07-2020176,700003.58ขาย
นาย วิวสัน เตียว ยอง เพ็งวิวสันผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197010-07-2020228,800003.54ขาย
นาย วิวสัน เตียว ยอง เพ็งวิวสันผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197008-07-202049,500003.58ขาย
นาย วิวสัน เตียว ยอง เพ็งวิวสันผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197003-07-202098,200003.60ขาย
นาย วิวสัน เตียว ยอง เพ็งวิวสันผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197007-07-2020321,200003.59ขาย
นาย วิวสัน เตียว ยอง เพ็งวิวสันผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197002-07-202072,000003.63ขาย
นาย วิวสัน เตียว ยอง เพ็งวิวสันผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197001-07-2020116,500003.58ขาย
นาย วิวสัน เตียว ยอง เพ็งวิวสันผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197030-06-2020144,900003.53ขาย
นาย วิวสัน เตียว ยอง เพ็งวิวสันผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197001-07-2020256,000003.60ขาย
นาย วิวสัน เตียว ยอง เพ็งวิวสันผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197026-06-202076,100003.67ขาย
นาย วิวสัน เตียว ยอง เพ็งวิวสันผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197023-06-202010,300003.70ขาย
นาย วิวสัน เตียว ยอง เพ็งวิวสันผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197024-06-202041,800003.70ขาย
นาย วิวสัน เตียว ยอง เพ็งวิวสันผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197022-06-20208,000003.70ขาย
นางสาว อธิตา วรพันธ์ โตวันอธิตาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197024-08-20205,900004.40ขาย
นางสาว อินทิรา อินทุรัตนาอินทิราผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197024-06-202079,000000.00รับโอน
นางสาว มานิดา ซินเมอร์แมนมานิดาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197010-09-2020175,000005.10ขาย
นางสาว มานิดา ซินเมอร์แมนมานิดาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197029-09-20204,400005.35ขาย
นางสาว มานิดา ซินเมอร์แมนมานิดาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197005-10-2020200,000006.00ขาย
นาย มินทร์ อิงค์ธเนศมินทร์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197016-11-202032,942,900004.20ซื้อ
นางสาว อธิตา วรพันธ์ โตวันอธิตาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197021-01-2020100,000002.76ซื้อ
นางสาว อธิตา วรพันธ์ โตวันอธิตาผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197005-09-2019100,000002.90ขาย
นางสาว อินทิรา อินทุรัตนาอินทิราผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197023-08-20191,150,000002.72ขาย
นาย การุณย์ นิ่มเสนาะการุณย์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197023-08-20191,280,000002.72ขาย
นาย ประยูร รัตนไชยานนท์ประยูรคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง วาสนา รัตนไชยานนท์)หุ้นสามัญ01-01-197019-03-20191,000002.04ซื้อ
นาย ประยูร รัตนไชยานนท์ประยูรคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง วาสนา รัตนไชยานนท์)หุ้นสามัญ01-01-197020-03-201919,000002.05ซื้อ
นาย ประยูร รัตนไชยานนท์ประยูรคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง วาสนา รัตนไชยานนท์)หุ้นสามัญ01-01-197019-03-20191,000002.04ซื้อ
นาย ประยูร รัตนไชยานนท์ประยูรคู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง วาสนา รัตนไชยานนท์)หุ้นสามัญ01-01-197020-03-201919,000002.05ซื้อ
นาย มินทร์ อิงค์ธเนศมินทร์นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จำกัด)หุ้นสามัญ01-01-197026-12-201832,820,000002.04ขาย
นาย ชัยพร เกียรตินันทวิมลชัยพรผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197010-01-20223,100018.00ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3