GC 11 ( -0.10 -0.89% )

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 21 มกราคม 2565

การซื้อขายของผู้บริหาร “ GC “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
สุชาติ ศุภพยัคฆ์ศุภพยัคฆ์คู่สมรสหุ้นสามัญ05-10-201104-10-2011100004.88ซื้อ
สุชาติ ศุภพยัคฆ์ศุภพยัคฆ์คู่สมรสหุ้นสามัญ20-02-201220-02-201229,900004.94ซื้อ
สมชาย คุลีเมฆินคุลีเมฆินผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-04-201211-04-20121,000,000004.94ขาย
พิสิฐ ลี้อาธรรมลี้อาธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-04-201310-04-20133,800004.90ซื้อ
ศิริ ฐิรวัฒนวงศ์ฐิรวัฒนวงศ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-09-201330-09-20138,226,000005.00ขาย
สำรวย ทิชาชลทิชาชลคู่สมรสหุ้นสามัญ30-09-201330-09-20131,767,800005.00ซื้อ
เอกชัย ศิริจันทนันท์ศิริจันทนันท์คู่สมรสหุ้นสามัญ30-09-201330-09-20131,855,500005.00ซื้อ
พิสิฐ ลี้อาธรรมลี้อาธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-03-201417-03-201410,000004.40ซื้อ
พิสิฐ ลี้อาธรรมลี้อาธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-03-201425-03-201410,000004.40ขาย
พิสิฐ ลี้อาธรรมลี้อาธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-06-201409-06-201428,100004.32ซื้อ
สุชาติ ศุภพยัคฆ์ศุภพยัคฆ์คู่สมรสหุ้นสามัญ26-03-201524-03-201550,000004.90ขาย
สุชาติ ศุภพยัคฆ์ศุภพยัคฆ์คู่สมรสหุ้นสามัญ03-06-201502-06-201550,000003.92ซื้อ
พิสิฐ ลี้อาธรรมลี้อาธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201502-07-201520,000003.86ซื้อ
สุชาติ ศุภพยัคฆ์ศุภพยัคฆ์คู่สมรสหุ้นสามัญ28-10-201527-10-201550,000004.82ขาย
เอกชัย ศิริจันทนันท์ศิริจันทนันท์คู่สมรสหุ้นสามัญ26-05-201724-05-2017100006.00ขาย
เอกชัย ศิริจันทนันท์ศิริจันทนันท์คู่สมรสหุ้นสามัญ12-06-201709-06-2017400006.00ขาย
เอกชัย ศิริจันทนันท์ศิริจันทนันท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-06-201713-06-20171,000,000005.80ขาย
เอกชัย ศิริจันทนันท์ศิริจันทนันท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-06-201714-06-20173,125,000000.00โอนออก
พิสิฐ ลี้อาธรรมลี้อาธรรมผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-06-201721-06-201761,900006.17ขาย
สำรวย ทิชาชลทิชาชลคู่สมรสหุ้นสามัญ23-06-201721-06-201793,600007.03ขาย
เอกชัย ศิริจันทนันท์ศิริจันทนันท์คู่สมรสหุ้นสามัญ26-06-201722-06-201720,300007.10ขาย
สำรวย ทิชาชลทิชาชลคู่สมรสหุ้นสามัญ28-06-201726-06-2017174,200007.16ขาย
เอกชัย ศิริจันทนันท์ศิริจันทนันท์คู่สมรสหุ้นสามัญ28-06-201726-06-2017300,000007.36ขาย
เอกชัย ศิริจันทนันท์ศิริจันทนันท์คู่สมรสหุ้นสามัญ28-06-201727-06-2017100,000007.50ขาย
นาย อิสระ คุลีเมฆินอิสระผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197001-09-2021146,600012.40ขาย
นาย อิสระ คุลีเมฆินอิสระผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197002-09-202174,300012.61ขาย
นาย สมชาย คุลีเมฆินสมชายผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197002-06-20211,800,000000.00โอน
นาย อิสระ คุลีเมฆินอิสระผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197013-05-2021400,000011.32ขาย
นาย อิสระ คุลีเมฆินอิสระผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197017-05-2021400,000011.20ขาย
นาย อิสระ คุลีเมฆินอิสระผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197002-06-20211,800,000000.00รับโอน
นาง นิศาพร ศิริจันทนันท์นิศาพรผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197026-10-201823,000,000000.00รับโอน
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3