INTUCH 78 ( 1.25 1.64% )

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 18 มกราคม 2565

การซื้อขายของผู้บริหาร “ INTUCH “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
วิชัย กิตติวิทยากุลกิตติวิทยากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-01-201230-12-201152,300043.00ขาย
วิชัย กิตติวิทยากุลกิตติวิทยากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201205-01-201250,000040.75ขาย
วิชัย กิตติวิทยากุลกิตติวิทยากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-01-201209-01-201223,100041.50ขาย
คิมห์ สิริทวีชัยสิริทวีชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-01-201210-01-201210,000043.00ขาย
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์บุญสัมพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-05-201218-05-201220,000054.25ซื้อ
เอนก พนาอภิชนพนาอภิชนผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-07-201206-07-2012100,000062.75ขาย
คิมห์ สิริทวีชัยสิริทวีชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-07-201210-07-201220,000063.38ขาย
คิมห์ สิริทวีชัยสิริทวีชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-07-201211-07-20128,900065.00ขาย
คิมห์ สิริทวีชัยสิริทวีชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-08-201203-08-201298062.21ขาย
บดินทร์ อัศวาณิชย์อัศวาณิชย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201203-10-201230,000066.50ซื้อ
วิเชียร เมฆตระการเมฆตระการผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-10-201218-10-20126,500000.00รับโอน
เอนก พนาอภิชนพนาอภิชนผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201309-01-201340,700067.25ซื้อ
เอนก พนาอภิชนพนาอภิชนผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-04-201328-03-2013100,000079.25ขาย
เอนก พนาอภิชนพนาอภิชนผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-04-201329-03-2013100,000080.37ขาย
เอนก พนาอภิชนพนาอภิชนผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-04-201312-04-201350,000080.00ขาย
เอนก พนาอภิชนพนาอภิชนผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-06-201314-06-201375083.00ขาย
วิชัย กิตติวิทยากุลกิตติวิทยากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-06-201321-06-201310,000075.00ซื้อ
วิชัย กิตติวิทยากุลกิตติวิทยากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-06-201325-06-201310,000079.00ขาย
วิเชียร เมฆตระการเมฆตระการผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-08-201326-08-201315,000000.00รับโอน
สุวิมล แก้วคูณแก้วคูณผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-08-201327-08-201312,000075.38ซื้อ
วิเชียร เมฆตระการเมฆตระการคู่สมรสหุ้นสามัญ29-08-201329-08-20135,000075.25ซื้อ
บดินทร์ อัศวาณิชย์อัศวาณิชย์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201311-09-201310,000082.50ซื้อ
สุวิมล แก้วคูณแก้วคูณผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-09-201318-09-201312,000085.00ขาย
สมประสงค์ บุญยะชัยบุญยะชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-09-201319-09-201310,000089.00ขาย
สมประสงค์ บุญยะชัยบุญยะชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-10-201301-10-201330,000083.50ขาย
สมประสงค์ บุญยะชัยบุญยะชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-10-201302-10-201310,000084.50ขาย
สมประสงค์ บุญยะชัยบุญยะชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-10-201303-10-201350,000085.10ขาย
สมประสงค์ บุญยะชัยบุญยะชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-10-201304-10-201310,700085.53ขาย
สมประสงค์ บุญยะชัยบุญยะชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201308-10-201339,300085.62ขาย
สมประสงค์ บุญยะชัยบุญยะชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-10-201311-10-201320,000086.75ขาย
วิชัย กิตติวิทยากุลกิตติวิทยากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-12-201312-12-201310,000075.25ซื้อ
วิเชียร เมฆตระการเมฆตระการผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-12-201318-12-20133,500073.25ซื้อ
วิเชียร เมฆตระการเมฆตระการผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-01-201409-01-20143,000068.00ซื้อ
วิเชียร เมฆตระการเมฆตระการผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-01-201410-01-20142,000067.50ซื้อ
วิชัย กิตติวิทยากุลกิตติวิทยากุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ02-04-201401-04-201410,000075.75ขาย
สมประสงค์ บุญยะชัยบุญยะชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-07-201404-07-2014100,000072.75ขาย
สมประสงค์ บุญยะชัยบุญยะชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-07-201410-07-2014100,000074.00ขาย
วิเชียร เมฆตระการเมฆตระการผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-07-201428-07-20142,000067.75ซื้อ
เอนก พนาอภิชนพนาอภิชนผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-02-201525-02-201520,000077.00ซื้อ
สมประสงค์ บุญยะชัยบุญยะชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-06-201522-06-2015100,000077.13ขาย
สมประสงค์ บุญยะชัยบุญยะชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-06-201525-06-201525,000077.50ขาย
สมประสงค์ บุญยะชัยบุญยะชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-06-201526-06-201550,000077.88ขาย
สมประสงค์ บุญยะชัยบุญยะชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201529-06-2015100,000077.31ขาย
สมประสงค์ บุญยะชัยบุญยะชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-07-201530-06-2015100,000077.88ขาย
สมประสงค์ บุญยะชัยบุญยะชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-07-201502-07-2015100,000078.00ขาย
สมประสงค์ บุญยะชัยบุญยะชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-07-201507-07-2015100,000078.25ขาย
โสภาวดี เลิศมนัสชัยเลิศมนัสชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-10-201508-10-201514,700074.64ซื้อ
วิเชียร เมฆตระการเมฆตระการผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-11-201513-11-20155,000069.50ซื้อ
วิเชียร เมฆตระการเมฆตระการคู่สมรสหุ้นสามัญ08-12-201503-12-20152,500066.50ซื้อ
คิมห์ สิริทวีชัยสิริทวีชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-04-201607-04-20166,500053.00ซื้อ
เอนก พนาอภิชนพนาอภิชนผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-10-201611-10-201620,000052.50ซื้อ
คิมห์ สิริทวีชัยสิริทวีชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201617-11-20163,000050.08ซื้อ
คิมห์ สิริทวีชัยสิริทวีชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-11-201618-11-20161,000050.00ซื้อ
เอนก พนาอภิชนพนาอภิชนผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201716-03-201720,000055.00ขาย
ประเสริฐ บุญสัมพันธ์บุญสัมพันธ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-04-201705-04-201720,000054.75ขาย
นาย คิมห์ สิริทวีชัยคิมห์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197001-07-202124,600065.00ขาย
นาย คิมห์ สิริทวีชัยคิมห์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197001-07-202119,100065.00ขาย
นาย จิตชาย มุสิกบุตรจิตชายผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197030-06-202110,055065.00ขาย
นาย คิมห์ สิริทวีชัยคิมห์ผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197009-06-20205,000057.00ขาย
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3