M-CHAI 251 ( -1.00 -0.40% )

บริษัท โรงพยาบาลมหาชัย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 พฤศจิกายน 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ M-CHAI “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
คงธน สฤษฏ์วานิชสฤษฏ์วานิชคู่สมรสหุ้นสามัญ19-06-201215-06-201224,200088.01ซื้อ
สุวรรณา ชูพิศาลยโรจน์ชูพิศาลยโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-11-201222-06-20127,700081.00ขาย
สุวรรณา ชูพิศาลยโรจน์ชูพิศาลยโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-07-201403-07-2014114,200000.00โอนออก
สุวรรณา ชูพิศาลยโรจน์ชูพิศาลยโรจน์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-07-201403-07-2014114,200000.00โอนออก
พงษ์พัฒน์ ปธานวนิชปธานวนิชผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201403-12-2014628,600150.00ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3