PAF 2 ( -0.02 -0.83% )

บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 03 ธันวาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ PAF “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
สมมาต ขุนเศษฐขุนเศษฐผู้จัดทำหุ้นสามัญ31-08-201230-08-201229,000001.31ขาย
นาย สมมาต ขุนเศษฐสมมาตผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197004-06-2021400,000001.88ขาย
นาย สมมาต ขุนเศษฐสมมาตผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197009-03-2021334,000000.73ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3