PRG 11 ( 0.10 0.93% )

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 04 มีนาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ PRG “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
สุเวทย์ ธีรวชิรกุลธีรวชิรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-05-201521-05-20151,00012.20ซื้อ
สุเวทย์ ธีรวชิรกุลธีรวชิรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201510-06-20158,90012.47ซื้อ
สุเวทย์ ธีรวชิรกุลธีรวชิรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-06-201511-06-20158,00012.50ซื้อ
สุเวทย์ ธีรวชิรกุลธีรวชิรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-07-201527-07-20152,00011.70ซื้อ
สุเวทย์ ธีรวชิรกุลธีรวชิรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-09-201508-09-20152,00012.45ซื้อ
สุเวทย์ ธีรวชิรกุลธีรวชิรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201511-12-20152,60011.80ซื้อ
สุเวทย์ ธีรวชิรกุลธีรวชิรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-01-201627-01-20161,10012.40ซื้อ
สุเวทย์ ธีรวชิรกุลธีรวชิรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-07-201614-07-20163,60012.34ซื้อ
สุเวทย์ ธีรวชิรกุลธีรวชิรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-09-201614-09-20162,00012.05ซื้อ
สุเวทย์ ธีรวชิรกุลธีรวชิรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-09-201616-09-201610,80012.19ซื้อ
สุเวทย์ ธีรวชิรกุลธีรวชิรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-09-201622-09-201630,00012.20ซื้อ
สุเวทย์ ธีรวชิรกุลธีรวชิรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-12-201628-11-201616,70012.00ซื้อ
สุเวทย์ ธีรวชิรกุลธีรวชิรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-04-201703-04-201715,00012.10ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3