SPG 18 ( 0.10 0.57% )

บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 03 ธันวาคม 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ SPG “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
นาง อรศรี ทิพยบุญทองอรศรีผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197005-01-20212,300,000015.50ซื้อ
นาง อรศรี ทิพยบุญทองอรศรีผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197008-01-20212,200,000016.00ซื้อ
นาง อรศรี ทิพยบุญทองอรศรีผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197013-01-2021291,600017.00ซื้อ
นางสาว ดุษฎี โรจตระการดุษฎีผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197005-01-20212,300,000015.50ซื้อ
นางสาว ดุษฎี โรจตระการดุษฎีผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197008-01-20212,200,000016.00ซื้อ
นางสาว ดุษฎี โรจตระการดุษฎีผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197013-01-2021400,000017.00ซื้อ
นาย อดิศร โรจตระการอดิศรผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197005-01-20211,755,000015.50ซื้อ
นาย อดิศร โรจตระการอดิศรผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197005-01-20211,755,000015.50ซื้อ
นาย อดิศร โรจตระการอดิศรผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197008-01-2021817,400016.00ซื้อ
นาย อดิศร โรจตระการอดิศรผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197008-01-2021817,400016.00ซื้อ
นาย อดิศร โรจตระการอดิศรผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197013-01-2021170,000018.00ซื้อ
นาง อรศรี ทิพยบุญทองอรศรีผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197029-12-20202,300,000015.50ซื้อ
นางสาว ดุษฎี โรจตระการดุษฎีผู้รายงานหุ้นสามัญ01-01-197029-12-20202,300,000015.50ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3