TRUBB 3 ( -0.06 -2.24% )

บ.ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอเรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

การซื้อขายของผู้บริหาร “ TRUBB “

ชื่อ
ผู้บริหาร
นามสกุล
ผู้บริหาร
ความสัมพันธ์ประเภทห
ลักทรัพย์
วันที่ได้
รับเอกสาร
วันที่ได้มา/
จำหน่าย
จำนวนราคาวิธีการได้มา/
จำหน่าย
สุชาติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201126-09-201118,0003.18ขาย
สุชาติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201126-09-201132,0003.16ขาย
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-10-201103-10-201150,0002.90ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-10-201104-10-201150,0002.86ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-10-201112-10-201120,0003.08ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-11-201115-11-2011200,0003.08ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-11-201122-11-201180,0003.08ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-11-201124-11-2011140,0003.08ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-11-201125-11-2011100,0003.05ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-01-201227-12-2011200,0003.15ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201230-12-2011123,3003.16ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201210-01-2012200,0003.26ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201211-01-2012200,0003.27ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-01-201212-01-201243,7003.26ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-01-201216-01-201258,1003.26ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201216-01-201250,0003.26ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-01-201217-01-2012100,0003.36ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201219-01-2012200,0003.76ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-01-201220-01-20121004.04ขาย
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-01-201224-01-2012200,0004.10ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-02-201206-02-2012100,0004.98ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-02-201207-02-2012300,0004.92ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-02-201208-02-2012100,0004.98ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-02-201210-02-2012100,0004.82ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-02-201213-02-2012200,0004.84ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201202-03-201270,4004.84ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-03-201206-03-201229,6004.84ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201213-03-201240,0004.90ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง16-03-201213-03-201241,8002.50ขาย
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-03-201214-03-201211,0004.88ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำใบสำคัญแสดง16-03-201214-03-201218,0002.50ขาย
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-03-201214-03-201218,0004.90ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201215-03-2012150,0004.86ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำใบสำคัญแสดง19-03-201215-03-201210,3702.32ขาย
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201216-03-201270,0004.82ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201219-03-2012200,0004.84ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-03-201220-03-20126,0004.82ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-03-201221-03-201294,0004.84ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-03-201222-03-2012100,0004.82ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-03-201223-03-2012100,0004.80ซื้อ
ประวิทย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-04-201210-04-2012135,6004.71ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-04-201210-04-2012100,0004.69ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-04-201211-04-2012100,0004.68ซื้อ
ประวิทย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-04-201211-04-2012200,0004.64ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-05-201214-05-2012120,0003.70ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201224-05-201280,0003.04ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-05-201224-05-2012100,0003.00ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-06-201201-06-2012100,0003.10ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-06-201214-06-2012100,0003.10ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-06-201214-06-2012100,0003.12ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-06-201214-06-2012100,0003.14ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-08-201222-08-201250,0003.08ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-08-201228-08-2012100,0003.06ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-09-201211-09-2012100,0003.12ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-12-201221-12-2012100,0003.14ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-06-201312-06-201366,1002.68ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-06-201313-06-201316,2002.45ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-06-201314-06-201317,7002.54ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-07-201310-07-2013100,0002.38ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201313-12-20131,000,0002.00ซื้อ
กิตติ เจริญพรพานิชกุลเจริญพรพานิชกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ17-12-201313-12-20138,000,0002.25ซื้อ
ปรัชญ์นนท์ เต็มฤทธิกุลชัยเต็มฤทธิกุลชัยคู่สมรสหุ้นสามัญ28-07-201428-07-201420,000,0000.00โอนออก
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-11-201421-11-2014100,0001.79ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-11-201425-11-201420,0001.79ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-11-201426-11-201450,0001.79ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-12-201402-12-201417,0001.79ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-12-201403-12-2014100,0001.80ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-12-201404-12-201466,8001.80ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201409-12-201450,0001.77ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201409-12-201450,0001.79ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201409-12-201450,0001.80ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201408-12-2014110,0001.77ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201409-12-201450,0001.76ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201409-12-2014115,0001.78ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-12-201409-12-2014110,0001.77ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-12-201411-12-201450,0001.74ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-12-201411-12-201450,0001.75ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-12-201411-12-2014170,0001.76ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-12-201411-12-2014156,0001.77ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-12-201412-12-201430,0001.73ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-12-201412-12-201410,0001.74ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-12-201412-12-201410,0001.75ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201415-12-201440,0001.60ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201415-12-201425,0001.62ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201415-12-201415,0001.63ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201415-12-201410,0001.64ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201415-12-201420,0001.67ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-12-201415-12-201420,0001.68ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-12-201415-12-201445,0001.72ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201418-12-201420,0001.69ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-12-201419-12-201420,0001.68ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201424-12-201417,1001.67ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201425-12-201422,9001.66ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-12-201426-12-2014100,0001.70ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-12-201429-12-201460,8001.69ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-12-201429-12-201495,0001.70ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-12-201429-12-20143,0001.69ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-12-201430-12-201429,5001.69ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ30-12-201430-12-20145001.70ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201505-01-201559,0001.67ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201505-01-201516,0001.68ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201505-01-201515,0001.69ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201505-01-201559,0001.67ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201505-01-201516,0001.68ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201505-01-201515,0001.69ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201506-01-201575,0001.63ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201506-01-201520,0001.64ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ06-01-201506-01-20155,0001.65ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201507-01-20151,0001.63ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201507-01-201510,0001.64ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201507-01-201525,0001.66ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201507-01-201524,0001.68ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201507-01-201510,0001.62ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201512-01-201525,0001.66ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201512-01-201539,3001.70ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-01-201513-01-201530,0001.69ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-01-201513-01-201535,4001.70ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201514-01-20159,6001.69ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-01-201514-01-201571,7001.70ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201515-01-20159,2001.69ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-01-201515-01-201540,0001.70ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-01-201516-01-20154,5001.70ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-01-201519-01-201510,0001.76ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-01-201519-01-201540,0001.77ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-01-201519-01-201550,0001.78ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201520-01-201529,4001.77ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-01-201520-01-201570,6001.78ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-01-201521-01-201522,5001.78ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-01-201521-01-201557,5001.79ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-01-201521-01-201520,0001.80ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201523-01-201510,0001.86ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201523-01-201510,0001.87ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201523-01-201510,0001.88ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201523-01-201510,0001.89ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201523-01-201530,0001.90ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ23-01-201523-01-201530,0001.91ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-02-201525-02-2015100,0001.86ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201503-03-201510,0001.79ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201503-03-201510,0001.75ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ03-03-201503-03-201530,0001.77ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-03-201505-03-201555,9001.70ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-03-201510-03-201550,0001.70ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-03-201511-03-201550,0001.70ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-03-201518-03-201560,3001.67ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-03-201518-03-201569,8001.68ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201519-03-20151601.69ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-03-201519-03-2015401.70ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-05-201529-05-2015500,0001.83ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-07-201524-07-2015150,0001.67ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ24-07-201524-07-201550,0001.70ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201515-12-201526,5001.22ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201515-12-20159,5001.23ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201515-12-201550,0001.24ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201515-12-201520,0001.26ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201515-12-201510,0001.28ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201515-12-201520,0001.29ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201515-12-2015214,0001.30ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201516-12-201522,4001.33ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201516-12-2015100,0001.34ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201517-12-201511,4001.34ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201517-12-2015108,6001.35ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201518-12-2015100,0001.30ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201518-12-2015200,0001.31ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201518-12-2015100,0001.32ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201518-12-2015100,0001.33ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201521-12-2015130,0001.30ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201523-12-201510,0001.24ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201523-12-2015170,0001.25ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201523-12-2015120,0001.26ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201523-12-201549,1001.27ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201523-12-2015150,9001.28ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-12-201525-12-201543,2001.30ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201605-01-201630,0001.27ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201605-01-2016130,0001.28ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201605-01-201620,0001.29ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ05-01-201605-01-201620,0001.30ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201606-01-201620,4001.28ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201606-01-201679,0001.29ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201607-01-201618,8001.25ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201607-01-201651,2001.26ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-01-201607-01-201630,0001.27ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201608-01-201643,1001.27ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ08-01-201608-01-201636,9001.29ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201611-01-201610,0001.26ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201611-01-201616,9001.27ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-01-201611-01-201673,1001.28ซื้อ
ประวิทย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-01-201621-01-20163,469,0000.00โอนออก
ประวิทย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-10-201613-10-201633,5731.20ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ16-08-201715-08-201750,0001.96ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ01-09-201731-08-2017100,0001.99ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ07-09-201706-09-201750,0002.08ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-09-201706-09-20171002.08ขาย
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-09-201707-09-2017225,0002.08ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ11-09-201708-09-2017350,0002.08ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ12-09-201711-09-2017220,0002.06ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ13-09-201712-09-2017200,0002.09ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ14-09-201713-09-2017280,0002.15ซื้อ
ภัทรพล วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-09-201713-09-2017450,0002.19ขาย
ภัทรพล วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-09-201714-09-2017629,9002.23ขาย
ภัทรพล วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ18-09-201715-09-2017400,0002.16ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-09-201715-09-2017400,0002.16ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-09-201718-09-2017200,0002.16ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ19-09-201718-09-2017700,0002.16ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ20-09-201719-09-2017600,0002.11ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ21-09-201720-09-2017313,7002.12ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ22-09-201719-09-201750,0002.10ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ25-09-201722-09-2017350,0002.12ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-09-201725-09-20171,9002.10ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-09-201726-09-2017695,7002.14ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201727-09-2017100,0002.13ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201727-09-2017300,0002.12ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปคู่สมรสหุ้นสามัญ29-09-201727-09-2017300,0002.12ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201728-09-2017550,0002.12ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปคู่สมรสหุ้นสามัญ29-09-201728-09-201775,0002.10ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ29-09-201729-09-2017800,0002.12ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-10-201702-10-2017919,7002.17ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-10-201702-10-201737,6252.14ซื้อ
ไพบูลย์ วรประทีปวรประทีปผู้จัดทำหุ้นสามัญ04-10-201703-10-201746,0002.24ซื้อ
ภัทรพล วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ09-10-201704-10-2017400,0002.28ขาย
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201706-10-2017212,3002.22ซื้อ
วรเทพ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ10-10-201709-10-2017860,0002.24ซื้อ
ฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-11-201713-11-2017400,0001.98ซื้อ
ภัทรพล วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ15-11-201713-11-2017450,0001.98ซื้อ
ฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ27-11-201722-11-2017200,0002.02ซื้อ
ฉลองขวัญ วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-12-201722-12-2017100,0002.04ซื้อ
ภัทรพล วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ26-06-201822-06-2018771,3001.75ซื้อ
ภัทรพล วงศาสุทธิกุลวงศาสุทธิกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28-06-201826-06-201895,0001.73ซื้อ
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3