BCP 27 ( 0.00 0.00% )

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 21 มกราคม 2565

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
47.8536.80--
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ172,138.24144,705.29151,140.40183,016.10
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา889.48236.78--
กำไรจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์365.50146.73--
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย815.4020.97--
รายได้อื่น2,495.681,174.020.000.00
    ดอกเบี้ยรับ155.53---
    รายได้อื่น - อื่นๆ1,085.17753.71--

รวมรายได้

20.25%

175,449.33

-3.47%

145,900.28

-17.42%

151,140.40

-1.88%

183,016.10

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ158,595.55132,809.35139,686.20178,453.40
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร7,164.036,188.755,175.404,422.10
    ค่าใช้จ่ายในการขาย4,025.853,785.92--
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร3,138.182,402.83--

%กำไรขั้นต้น

7.87

8.22

7.58

2.49

ค่าใช้จ่ายอื่น1,791.64---
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น1,518.47---
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา225.31-22.20757.80

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

4.16

4.28

3.42

2.42

รวมค่าใช้จ่าย

20.54%

167,551.22

-4.05%

138,998.10

-20.79%

144,861.60

0.61%

182,875.50

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้7,898.116,902.185,813.90639.80
ต้นทุนทางการเงิน1,452.281,483.801,547.601,344.50
ภาษีเงินได้40.88688.97672.80-462.80
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ6,404.944,729.41--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

21.05%

5,778.24

15%

4,773.38

483.31%

4,150.80

-84.71%

711.60

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม626.70-43.98--

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

21.04%

4.20

15.28%

3.47

3.01

0.52

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)-3.473.010.52

%อัตรากำไรสุทธิ

3.363.302.750.39
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3