GUNKUL 5 ( 0.04 0.85% )

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 03 ธันวาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 9

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ4,346.593,119.944,448.402,963.30
    รายได้จากการขายสินค้า2,315.922,130.37--
    รายได้จากการให้บริการ68.0980.07--
    รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง1,962.58909.50--
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา6.16---
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย269.26271.82--
รายได้อื่น508.69246.8951.8023.10
    ดอกเบี้ยรับ27.3184.23--
    รายได้อื่น - อื่นๆ475.23162.66--

รวมรายได้

40.84%

5,124.55

-19.14%

3,638.65

50.69%

4,500.20

4.57%

2,986.30

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ3,061.372,094.223,425.202,253.50
    ต้นทุนขายสินค้า1,322.711,208.19--
    ต้นทุนการรับเหมาก่อสร้าง1,674.10834.48--
    ต้นทุนการให้บริการ64.5751.55--
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร713.10533.55518.70385.40
    ค่าใช้จ่ายในการขาย50.9440.80--
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร662.17492.74--

%กำไรขั้นต้น

29.57

32.88

24.16

24.73

ค่าใช้จ่ายอื่น-24.34--
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา-24.3414.0027.00

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

16.41

17.10

11.66

13.01

รวมค่าใช้จ่าย

42.32%

3,774.48

-32.75%

2,652.10

49.45%

3,943.90

38.03%

2,638.90

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้1,350.07986.55568.10360.80
ต้นทุนทางการเงิน568.73329.80115.9057.80
ภาษีเงินได้69.7841.38135.0083.10
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ711.56615.37--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

18.16%

635.36

-21.51%

537.72

25.64%

685.10

-38.24%

545.30

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม76.1977.65--

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

12.5%

0.09

0.08

0.08

0.06

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)-0.080.080.06

%อัตรากำไรสุทธิ

14.6217.2315.4018.40
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3