SYNEX 30 ( -0.75 -2.44% )

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 28 มกราคม 2565

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 11

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ32,426.0123,823.3021,513.7019,092.00
    รายได้จากการขายสินค้า32,341.2523,781.33--
    รายได้จากการให้บริการ84.7641.96--
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา126.1784.70--
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย15.55---
รายได้อื่น182.76126.280.000.00
    รายได้อื่น - อื่นๆ56.5941.58--

รวมรายได้

36.22%

32,624.32

11.32%

23,949.58

12.68%

21,513.70

1.78%

19,092.00

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ30,990.5422,710.0420,429.0018,299.80
    ต้นทุนขายสินค้า30,958.4022,702.17--
    ต้นทุนการให้บริการ32.147.87--
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร808.72706.53750.00621.00
    ค่าใช้จ่ายในการขาย439.45383.06--
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร369.27323.48--

%กำไรขั้นต้น

4.43

4.67

5.04

4.15

    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--0.0054.00

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

2.49

2.97

3.49

3.25

รวมค่าใช้จ่าย

35.8%

31,799.26

10.57%

23,416.57

11.94%

21,179.00

2.18%

18,920.80

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้825.06533.01334.60171.20
ต้นทุนทางการเงิน56.6125.2632.8022.20
ภาษีเงินได้144.61100.820.0043.70
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ623.84406.93--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

53.3%

623.84

406.93

-100%

0.00

-17.99%

181.90

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

52.83%

0.81

0.53

0.00

0.21

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)--0.000.21

%อัตรากำไรสุทธิ

1.921.710.000.95
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3