ALT 3 ( 0.00 0.00% )

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 25 กุมภาพันธ์ 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
----
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ247.00185.94239.62425.45
    รายได้จากการขายสินค้า55.4756.7529.40157.10
    รายได้จากการให้บริการ191.53129.19210.22268.36
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา--1.080.59
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย----10.70
รายได้อื่น9.128.2510.0711.25
    รายได้อื่น - อื่นๆ--8.9910.66

รวมรายได้

-12.89%

256.12

-34.7%

194.19

-14.47%

249.69

-38.64%

426.00

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ233.23199.87222.56364.37
    ต้นทุนขายสินค้า47.1849.4421.13109.29
    ต้นทุนการให้บริการ186.05150.43201.43255.09
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร67.1660.2656.0757.54
    ค่าใช้จ่ายในการขาย23.3821.7315.3213.28
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร43.7738.5340.7544.25

%กำไรขั้นต้น

5.57

-7.49

7.12

14.36

ค่าใช้จ่ายอื่น-0.880.98--
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา-0.880.98--

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

27.19

32.41

23.40

13.52

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย9.2413.2911.505.75

รวมค่าใช้จ่าย

6.11%

308.75

15.88%

274.38

14.46%

290.14

-24.07%

427.66

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้-52.63-80.19-40.45-1.65
ต้นทุนทางการเงิน11.369.609.699.67
ภาษีเงินได้4.76-1.05-8.032.47
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ-68.75-88.75-42.10-13.79

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-1065.25%

-68.75

-292.87%

-88.74

-237.85%

-42.10

-113.47%

-13.79

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม-0.010.01-0.010.00

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-0.07

-0.09

-0.04

-0.01

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)---0.040.05

%อัตรากำไรสุทธิ

-27.83-47.73-17.57-3.24
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3