INTUCH 74 ( -0.50 -0.67% )

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 03 ธันวาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 27

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
----
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ1,536.981,527.731,766.662,191.19
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา-36.1550.01-4.32
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย2,751.973,316.473,289.783,196.07
รายได้อื่น35.45117.271,698.7781.61
    กำไรจากการขายเงินลงทุน0.000.001,634.70-
    รายได้อื่น - อื่นๆ71.6167.2564.0777.29

รวมรายได้

-21.32%

4,324.40

-10.3%

4,961.46

11.71%

6,755.22

-72.11%

5,468.87

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ1,058.141,076.141,169.941,727.25
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร335.09291.24630.96954.24
    ค่าใช้จ่ายในการขาย16.9027.9649.1456.44
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร318.19263.28581.82897.80
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร29.9129.9631.0648.24

%กำไรขั้นต้น

31.15

29.56

33.78

21.17

ค่าใช้จ่ายอื่น--24.023,315.08
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน---6.40
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น---3,308.68
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--24.02-

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

21.80

19.06

35.71

43.55

รวมค่าใช้จ่าย

-38.2%

1,423.15

-40.79%

1,373.31

-27.02%

1,855.99

106.2%

6,044.81

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้2,901.263,588.154,899.23-575.94
ต้นทุนทางการเงิน82.3987.0581.1987.71
ภาษีเงินได้50.8352.5961.26-593.83
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ2,768.033,448.514,756.78-69.82

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-7.61%

2,705.46

14.88%

3,298.07

16.7%

3,640.05

-31.49%

1,754.61

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม62.58150.441,116.73-1,824.43

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

0.84

1.03

1.14

0.55

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)0.851.021.140.55

%อัตรากำไรสุทธิ

176.02215.88206.0480.08
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3