YCI 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ยงไทย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 25 กุมภาพันธ์ 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 27

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
-2.69-4.75
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ8.768.3911.7013.09
    รายได้จากการขายสินค้า8.768.3911.7013.09
    กำไรจากการขายสินทรัพย์อื่น0.09-2.690.19
รายได้อื่น0.18-0.363.176.10
    รายได้อื่น - อื่นๆ0.08-0.350.470.19

รวมรายได้

-38.75%

8.93

-6.07%

8.04

15.09%

14.87

21.61%

19.19

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ6.927.209.8710.86
    ต้นทุนขายสินค้า6.927.209.8710.86
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร5.706.065.605.63
    ค่าใช้จ่ายในการขาย0.200.240.330.38
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร5.505.825.275.25

%กำไรขั้นต้น

21.00

14.18

15.64

17.04

    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา----

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

65.07

72.23

47.86

43.01

รวมค่าใช้จ่าย

-33.37%

12.62

-5.76%

13.26

6.98%

15.47

-0.24%

16.49

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้-3.69-5.22-0.602.70
ต้นทุนทางการเงิน0.440.390.300.34
ภาษีเงินได้0.030.010.021.16
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ-4.15-5.62-0.921.20

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

12.26%

-4.15

2.94%

-5.62

71.43%

-0.92

127.21%

1.20

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-0.59

-0.8

-0.13

0.17

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)----

%อัตรากำไรสุทธิ

-47.37-66.98-7.869.17
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3