“ กองทุนเปิด บัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AAV ราคาล่าสุด 35.75

วันที่ 12-03-2563 29-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 50,676 49,020
%การถือ 1.04% 1.01%
มูลค่า (พัน) 96,791 93,629

BA ราคาล่าสุด 1.91

วันที่ 12-03-2563 11-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 11,790 11,790
%การถือ 0.56% 0.56%
มูลค่า (พัน) 63,666 63,666

BLA ราคาล่าสุด 5.40

วันที่ 12-03-2563 16-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 11,035 11,035
%การถือ 0.65% 0.65%
มูลค่า (พัน) 193,118 193,118

BR ราคาล่าสุด 17.50

วันที่ 13-03-2563 27-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,531 6,531
%การถือ 0.72% 0.72%
มูลค่า (พัน) 11,756 11,756

DRT ราคาล่าสุด 1.80

วันที่ 10-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,113
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 32,468

GRAMMY ราคาล่าสุด 6.35

วันที่ 19-03-2563 02-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 5,001 5,001
%การถือ 0.61% 0.61%
มูลค่า (พัน) 49,762 49,762

HUMAN ราคาล่าสุด 9.95

วันที่ 29-08-2561 08-05-2562 28-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,468 5,497 5,497
%การถือ 0.80% 0.81% 0.81%
มูลค่า (พัน) 46,200 46,453 46,453

KCE ราคาล่าสุด 8.45

วันที่ 27-08-2562 24-03-2563 23-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,040 6,520 10,739
%การถือ 0.60% 0.56% 0.92%
มูลค่า (พัน) 212,966 197,239 324,843

PCSGH ราคาล่าสุด 30.25

วันที่ 29-08-2557 17-03-2558 26-08-2558 09-05-2559 26-08-2559 12-05-2560 07-05-2561 28-08-2561 22-04-2562 27-08-2562 17-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,432 10,432 10,432 10,432 10,432 10,432 11,333 11,240 11,240 11,240 11,240
%การถือ 0.68% 0.68% 0.68% 0.68% 0.68% 0.68% 0.73% 0.73% 0.74% 0.74% 0.74%
มูลค่า (พัน) 46,737 46,737 46,737 46,737 46,737 46,737 50,772 50,357 50,357 50,357 50,357

PLANB ราคาล่าสุด 4.48

วันที่ 07-03-2559 06-03-2560 02-03-2561 10-05-2562 29-08-2562 14-11-2562 13-03-2563 29-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 23,559 26,208 31,466 30,086 31,387 31,387 35,341 39,542
%การถือ 0.67% 0.75% 0.89% 0.77% 0.81% 0.81% 0.91% 1.02%
มูลค่า (พัน) 133,109 148,077 177,785 169,987 177,337 177,337 199,679 223,410

RJH ราคาล่าสุด 5.65

วันที่ 02-11-2559 22-03-2560 08-05-2561 24-08-2561 20-03-2562 29-08-2562 16-03-2563 25-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,856 1,856 1,964 1,964 2,132 2,132 2,295 2,295
%การถือ 0.62% 0.62% 0.65% 0.65% 0.71% 0.71% 0.76% 0.76%
มูลค่า (พัน) 41,568 41,568 43,987 43,987 47,750 47,750 51,397 51,397

SABINA ราคาล่าสุด 22.40

วันที่ 27-08-2562 06-03-2563 08-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 2,106 2,106 2,106
%การถือ 0.61% 0.61% 0.61%
มูลค่า (พัน) 42,952 42,952 42,952

SAMART ราคาล่าสุด 20.40

วันที่ 11-03-2563 15-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,432 9,432
%การถือ 0.94% 0.94%
มูลค่า (พัน) 45,273 45,273

SAMTEL ราคาล่าสุด 4.80

วันที่ 11-03-2563 15-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,701 3,701
%การถือ 0.60% 0.60%
มูลค่า (พัน) 18,132 18,132

SC ราคาล่าสุด 4.90

วันที่ 13-03-2563 15-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 22,490 22,490
%การถือ 0.54% 0.54%
มูลค่า (พัน) 51,276 51,276

SCN ราคาล่าสุด 2.28

วันที่ 04-03-2563 07-04-2563 01-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,049 8,049 8,049
%การถือ 0.67% 0.67% 0.67%
มูลค่า (พัน) 14,166 14,166 14,166

THREL ราคาล่าสุด 1.76

วันที่ 03-09-2557 11-03-2558 10-03-2559 31-08-2559 10-08-2560 03-05-2561 04-09-2561 30-04-2562 03-09-2562 04-03-2563 04-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,113 3,086 4,225 4,225 4,225 6,505 6,875 6,875 6,875 6,875 6,875
%การถือ 0.52% 0.51% 0.70% 0.70% 0.70% 1.08% 1.15% 1.15% 1.15% 1.15% 1.15%
มูลค่า (พัน) 6,786 6,728 9,209 9,209 9,209 14,182 14,988 14,988 14,988 14,988 14,988

TNR ราคาล่าสุด 2.18

วันที่ 11-03-2563 28-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,573 1,573
%การถือ 0.52% 0.52%
มูลค่า (พัน) 15,260 15,260

TOA ราคาล่าสุด 9.70

วันที่ 01-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 10,320
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 368,926

TPBI ราคาล่าสุด 35.75

วันที่ 11-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 3,773
%การถือ 0.91%
มูลค่า (พัน) 17,581

TU ราคาล่าสุด 4.66

วันที่ 03-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 25,088
%การถือ 0.53%
มูลค่า (พัน) 353,745

UTP ราคาล่าสุด 14.10

วันที่ 09-03-2563 16-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,428 3,717
%การถือ 0.68% 0.57%
มูลค่า (พัน) 63,319 53,152
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3