“ กิตติคุณชัย ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

SUN ราคาล่าสุด 4.90

วันที่ 03-05-2561 02-05-2562 06-03-2563 22-05-2563 24-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 300,000 4,000 9,000 10,000 10,000
%การถือ 69.77% 0.93% 2.09% 2.33% 2.33%
มูลค่า (พัน) 1,469,998 19,600 44,100 49,000 49,000
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3