“ กิตติ เจริญพรพานิชกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TRUBB ราคาล่าสุด 2.62

วันที่ 11-03-2557 12-03-2558 14-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 11,775 11,775 5,275
%การถือ 1.73% 1.73% 0.77%
มูลค่า (พัน) 30,851 30,851 13,821
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3