“ คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AMC ราคาล่าสุด 14.90

วันที่ 19-03-2563 18-06-2563 11-03-2564 12-05-2564 31-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 71,435 71,435 71,435 71,435 71,435
%การถือ 14.88% 14.88% 14.88% 14.88% 14.88%
มูลค่า (พัน) 360,746 360,746 360,746 360,746 360,746

CHG ราคาล่าสุด 5.05

วันที่ 28-08-2557 11-03-2558 26-11-2558 04-05-2559 26-08-2559 02-05-2560 02-05-2561 23-08-2561 07-05-2562 27-08-2562 13-03-2563 05-05-2563 26-06-2563 27-08-2563 15-03-2564 07-05-2564 25-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 39,966 39,966 399,655 399,655 399,655 399,655 399,655 399,655 399,655 399,655 399,655 399,655 399,655 399,655 399,655 399,655 399,655
%การถือ 3.63% 3.63% 3.63% 3.63% 3.63% 3.63% 3.63% 3.63% 3.63% 3.63% 3.63% 3.63% 3.63% 3.63% 3.63% 3.63% 3.63%
มูลค่า (พัน) 133,485 133,485 1,334,849 1,334,849 1,334,849 1,334,849 1,334,849 1,334,849 1,334,849 1,334,849 1,334,849 1,334,849 1,334,849 1,334,849 1,334,849 1,334,849 1,334,849

LEO ราคาล่าสุด 3.34

วันที่ 11-03-2564 11-05-2564 26-08-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 19,340 19,340 19,340
%การถือ 6.04% 6.04% 6.04%
มูลค่า (พัน) 288,166 288,166 288,166
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3