“ จิรศักดิ์ ผ่องหทัยกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CGD ราคาล่าสุด 0.74

วันที่ 25-08-2557 03-08-2558 18-03-2559 17-03-2560 15-06-2561 18-03-2562 07-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 268,548 268,548 268,548 268,548 268,548 268,548 268,548
%การถือ 3.66% 3.66% 3.66% 3.66% 3.25% 3.25% 3.25%
มูลค่า (พัน) 155,758 155,758 155,758 155,758 155,758 155,758 155,758

CGH ราคาล่าสุด 0.58

วันที่ 12-02-2558 08-07-2558 01-04-2559 29-03-2560 30-03-2561 29-03-2562 18-03-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 18,300 36,600 54,000 54,800 54,800 54,800 54,800 54,800
%การถือ 0.71% 0.84% 1.25% 1.26% 1.26% 1.26% 1.26% 1.26%
มูลค่า (พัน) 13,542 27,084 39,960 40,552 40,552 40,552 40,552 40,552
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3