“ ทิพวรรณ ปัญญาจิรวุฒิ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MIDA ราคาล่าสุด 0.93

วันที่ 25-04-2557 23-03-2558 15-05-2558 29-03-2559 17-05-2559 27-03-2560 23-03-2561 22-03-2562 20-03-2563 11-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 99,909 82,479 81,017 89,338 89,338 89,389 89,389 86,098 86,098 86,098
%การถือ 4.83% 3.62% 3.56% 3.57% 3.57% 3.57% 3.57% 3.44% 3.44% 3.44%
มูลค่า (พัน) 44,959 37,116 36,458 40,202 40,202 40,225 40,225 38,744 38,744 38,744

ML ราคาล่าสุด 0.45

วันที่ 20-03-2557 23-03-2558 17-05-2559 27-03-2560 23-03-2561 22-03-2562 20-03-2563 11-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 4,773 24,058 26,564 26,564 29,221 29,111 29,111 29,111
%การถือ 0.60% 2.73% 2.74% 2.74% 2.74% 2.73% 2.73% 2.73%
มูลค่า (พัน) 4,439 22,374 24,705 24,705 27,175 27,073 27,073 27,073
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3