“ นางกรรณิการ์ ไชยศิรินนท์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PREB ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 26-03-2558 12-05-2558 12-05-2559 12-05-2560 11-05-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,561 1,561 1,568 1,556 1,570 1,592
%การถือ 0.51% 0.51% 0.51% 0.50% 0.51% 0.52%
มูลค่า (พัน) 13,893 13,893 13,955 13,848 13,973 14,169
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3