“ นางจินตนา บุญสาลี ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MTC ราคาล่าสุด 70.25

วันที่ 09-03-2558 07-03-2559 03-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 16,412 14,142 14,142
%การถือ 0.77% 0.67% 0.67%
มูลค่า (พัน) 1,152,922 993,483 993,483
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3