“ นางฉัตรสมร ติรกานันท์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MTC ราคาล่าสุด 8.75

วันที่ 09-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 41,200
%การถือ 1.94%
มูลค่า (พัน) 2,894,300

PREB ราคาล่าสุด 70.25

วันที่ 12-05-2558 12-05-2559 12-05-2560 11-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 1,666 2,730 1,768 1,768
%การถือ 0.54% 0.88% 0.57% 0.57%
มูลค่า (พัน) 14,581 23,889 15,474 15,474
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3