“ นางชลิดา เตชะอุบล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

JCK ราคาล่าสุด 1.15

วันที่ 15-08-2557 10-03-2558 15-03-2559 07-07-2559 31-03-2560 30-03-2561 02-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 193,584 194,200 166,325 171,745 243,859 391,738 407,977
%การถือ 17.87% 15.13% 12.96% 13.38% 14.95% 18.25% 19.00%
มูลค่า (พัน) 222,621 223,330 191,274 197,507 280,438 450,499 469,174
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3