“ นางชาลินี เหล่าสุวรรณ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TOG ราคาล่าสุด 4.32

วันที่ 29-08-2557 06-03-2558 04-03-2559 21-04-2559 26-08-2559 20-04-2560 18-04-2561 23-08-2561 18-04-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,340 5,340 5,350 5,150 7,150 7,040 7,040 7,070 7,070 7,070
%การถือ 1.13% 1.13% 1.13% 1.09% 1.51% 1.48% 1.48% 1.49% 1.49% 1.49%
มูลค่า (พัน) 23,069 23,069 23,112 22,248 30,888 30,413 30,413 30,542 30,542 30,542
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3