“ นางทองย้อย ดวงธิสาร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PREB ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 12-05-2557 26-03-2558 12-05-2558 12-05-2559 12-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 6,740 6,740 6,740 6,740 5,708
%การถือ 2.18% 2.18% 2.18% 2.18% 1.85%
มูลค่า (พัน) 59,986 59,986 59,986 59,986 50,799
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3