“ นางนันทิยา วงศ์ธนะเกียรติ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PHOL ราคาล่าสุด 3.32

วันที่ 06-03-2558 10-03-2559 10-05-2559 07-09-2559 15-03-2560 14-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 1,488 1,423 1,423 1,423 1,778 1,778
%การถือ 0.92% 0.88% 0.88% 0.88% 0.88% 0.88%
มูลค่า (พัน) 4,941 4,723 4,723 4,723 5,904 5,904

PREB ราคาล่าสุด 3.32

วันที่ 12-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 1,570
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 13,969
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3