“ นางปนัดดา พัฒนพิฑูรย์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

FNS ราคาล่าสุด 0.94

วันที่ 18-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 3,000
%การถือ 1.21%
มูลค่า (พัน) 13,320

ML ราคาล่าสุด 4.44

วันที่ 23-03-2558 17-05-2559 27-03-2560 23-03-2561 22-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,000 5,500 5,100 5,610 5,609
%การถือ 0.57% 0.57% 0.53% 0.53% 0.53%
มูลค่า (พัน) 4,700 5,170 4,794 5,273 5,272
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3