“ นางปราณี ธรรมพีร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PREB ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 12-05-2557 26-03-2558 12-05-2558 12-05-2559 12-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 1,868 1,868 1,868 1,868 1,868
%การถือ 0.61% 0.61% 0.61% 0.61% 0.61%
มูลค่า (พัน) 16,625 16,625 16,625 16,625 16,625
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3