“ นางพรศุลี จิโรจน์วณิชชากร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

D ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 03-10-2561 11-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,120 1,325
%การถือ 0.56% 0.66%
มูลค่า (พัน) 6,664 7,886
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3